Speeltuin Prinses Irene
Sinds 1959
De ruime opzet zorgt voor veel overzicht Vanuituit het horeca gebouw heeft u zicht op de volledige speeltuin Een grote diversiteit aan speeltoestellen Bekijk de verschillende dieren van dichtbij Een natuurlijke en rustige omgeving

Leren spelen is leren leven


Sinds 1959

 

Vrijwilligersbeleid Speeltuin Prinsen Irene

Algemene inleiding

In 1959 werd door de toenmalige huisarts de heer Filipini tijdens de vergadering van de Katholieke Arbeidsers Vereniging, het doel gesteld om voor de kinderen van Someren-Eind een speeltuin op te richten. Als arts vond hij het belangrijk dat kinderen van 1 t/m 12 jaar lichaamsbeweging hadden.

Door de gemeente Someren werd een stuk grond in pacht gegeven, zodat de plannen uitgewerkt konden worden.

Vanuit de KAB stonden een aantal vrijwilligers op die met gekochte staal diverse speeltoestellen maakten. En zo kon op 9 juni 1959 door huisarts Filipi en de burgemeester van Someren, de heer Boerenkamps, de poorten worden geopend.

Eind jaren 60 is er een dierenpak aan toegevoegd.

In 2009, na 50 jaar speelgenot, was de speeltuin in veiligheid niet meer van deze tijd en is de speeltuin in een nieuw jasje gestoken.

Nu, in 2015, is onze Speeltuin in de regio een mooie en veilige Speeltuin met een oppervlakte van 5.000 m2 met daarin 28 speeltoestellen die elk jaar gekeurd worden. Zo laten wij onze kinderen spelen onder het motto: ‘Leren spelen is leren leven’.

De missie

Onder het motto ‘leren spelen is leren leven’ kunnen kinderen uit de regio veilig en plezierig samen spelen.

Doelgroep

De Speeltuin is bedoeld voor alle kinderen.

De toekomst

De opdracht die het bestuur zichzelf stelt.

 • De Speeltuin is een veilige en overzichtelijke Speeltuin met veel groen.
 • Daarbij worden vrijwilligers benaderd die zich betrokken voelen met kinderen en trachten een stuk opvoeding mee te geven d.m.v. te laten spelen met andere kinderen in de Speeltuin.
 • De kinderen op een kinderlijke manier de normen en waarden bij te brengen die we in de hedendaagse tijd zo missen.
 • Het bestuur streeft er naar om elke vrijwilliger die in dienst is een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.
 • Het bestuur streeft er tevens naar dat in de toekomst ook minder valide kinderen bij de Speeltuin terecht kunnen.
 • Het bestuur stelt zich ten taak de financiën op peil te houden, dusdanig dat er een bedrag kan worden gereserveerd voor de toekomst om de Speeltuin van nieuwe en veilige toestellen te voorzien. Toestellen die op veiligheid zijn gecertificeerd.

 

Vrijwilligerswerk

Het belang van vrijwilligerswerk

In het 2014 waren 35 vrijwilligers actief werkzaam binnen de Speeltuin. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de organisatie maar omgekeerd is de organisatie ook belangrijk voor vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is ook participatie van betrokken burgers. Dus vrijwilligerswerk heeft grote maatschappelijke waarde voor de samenleving.

De organisatie heeft belang bij het zorgen voor een goede begeleiding en taakbeschrijving als voorwaarden die recht doen aan de persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en wensen van vrijwilligers.

Binnen Speeltuinvereniging Prinses Irene wordt onder vrijwilligerswerk al het werk verstaan dat mensen doen op vrijwillige basis zonder dat zij daarvoor betaald worden. Vrijwilligerswerk betekent echter geen vrijblijvendheid. Heeft men voor een bepaalde vorm van vrijwilligerswerk gekozen, dan brengt dit verplichtingen met zich mee. Om een goede gang van zaken bij het inschakelen van vrijwilligers te bevorderen worden wederzijdse afspraken gemaakt.

 1. Er ontstaat echter een nieuw type vrijwilliger die anders dan de vrijwilliger van enkele jaren geleden, meer uitgedaagd moet worden om vrijwilligerswerk te gaan verrichten.
 2. De nieuwe vrijwilliger stelt duidelijker grenzen aan zijn inzetbaarheid. Zowel de bevolkingssamenstelling als de arbeidsmarkt en de wens tot daadwerkelijke vrijetijdsbesteding (vakantie, recreatie, sport e.d.) zijn belangrijke factoren die invloed hebben op de beschikbaarheid van mensen voor vrijwilligerswerk.
 3. De vrijwilliger kiest steeds vaker voor vrijwilligerswerk van kortlopende, bepaalde duur in plaats van vrijwilligerswerk voor onbepaalde tijd. Dit komt met name omdat mensen steeds minder tijd overhouden om aan vrijwilligerswerk te besteden.
 4. Mensen willen zich liever niet voor langere tijd binden aan een organisatie en zelf bepalen wanneer het voor hen het beste uitkomt vrijwilligerswerk te verrichten en hoeveel uren zij daaraan besteden.
 5. Daarnaast willen mensen wel iets doen, maar niet jaar in jaar uit hetzelfde werk. Daarom moet gezorgd worden voor maatwerk: het vrijwilligerswerk moet meer dan voorheen afgestemd worden op de wensen en behoeftes van de vrijwilliger. Dit kan bijvoorbeeld door vrijwilligers in te zetten op kortlopende projecten en de wensen van een vrijwilliger schriftelijk vast te leggen en tot uiting te laten komen, zodat de grenzen van tevoren reeds bepaald zijn.
 6. Met de komst van de tegenprestatie komen er mensen met een uitkering die als tegenprestatie iets voor de samenleving moeten doen. Ook mensen met een zogenaamd rugzakje zoeken steeds vaker een zinvolle bezigheid. Zij vragen begeleiding.

Rechtspositie vrijwilligers met een uitkering

Voor mensen die een sociale uitkering ontvangen is het belangrijk om te weten of het doen van vrijwilligerswerk hun uitkering in gevaar brengt. De vrijwilliger neemt zelf contact op met de uitkerende instantie om te bespreken of het vrijwilligerswerk is goedgekeurd. Speeltuinvereniging Prinses Irene is hiervoor niet aansprakelijk.

Aannemen van nieuwe vrijwilligers

Mensen worden rechtstreeks benaderd of kunnen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk. Ook maatschappelijke stagiaires, mensen met een beperking of mensen die de tegenprestatie moeten uitvoeren en dit binnen de Speeltuin gemotiveerd willen doen, zijn welkom.

Van alle nieuwe vrijwilligers, m.u.v. de maatschappelijke stagiaires, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

De voorzitter heeft met elke nieuwe vrijwilliger een intakegesprek waarbij werktijden, de taken maar ook de gedragsregels worden besproken. Wanneer iemand geschikt is, volgt een inwerkperiode en proeftijd van twee maanden. Na twee maanden wordt bekeken of de vrijwilliger actief blijft.

 

Taken van vrijwilligers

Speeltuin Prinses Irene wordt gerund door alleen maar vrijwilligers. Dankzij deze grote groep mensen ziet de Speeltuin er altijd tip top uit. Zij zorgen dat ieder detail de juiste aandacht krijgt die het behoeft.

De vrijwilligers van Speeltuinvereniging Prinses Irene zorgen ervoor dat:

 • kinderen veilig kunnen spelen
 • de Speeltuin netjes wordt bijgehouden
 • de speeltoestellen veilig zijn en aan keuringseisen voldoen
 • zorgen voor de dieren (gezondheid en welzijn)
 • alle lopende zaken voor, tijdens en na het seizoen goed verlopen
 • goed financieel beheer is
 • de winkel wordt beheerd

Het bestuur (februari 2015)

Voorzitter                          Penningmeester                 Bestuurslid

Ad Truijen                          Bjorn v/d Voort                  Inge v Eijk

Vonderstraat 18                 Hazelaar 5                         Steenoven 26

5712 NK  Someren-Eind     5712 NN Someren-Eind       5712 NB Someren-Eind

 

Secretaris                          Bestuurslid

Anny Hoeben                     Anneke v/d Laar                                                                             

Meidoornstraat 32              Meidoornstraat 27                                                                          

5712 NR Someren-Eind      5712 NP Someren-Eind                          

 

Bestuurslid                        Bestuurslid        

Tonnie Janssen                   Twan Raijmakers

Nieuwendijk 76A                 Esdoornstraat 23

5712 EN Someren-Eind       5712 NS Someren-Eind

 

Werktijden van de vrijwilligers

De werktijden worden in onderling overleg vastgesteld. In de meeste gevallen gebeurt dit op basis van een rooster. In andere gevallen wordt de vrijwilliger al naar gelang de behoefte, verzocht op af te spreken momenten werkzaamheden te verrichten.

De Speeltuin is geopend vanaf de eerste zondag van april tot en met de herfstvakantie:

Woensdag               13.00 uur tot 17.00 uur

Zaterdag                 13.00 uur tot 17.00 uur

Zondag                   13.00 uur tot 17.00 uur

Mei vakantie/grote vakantie en herfstvakantie:

Dagelijks                 13.00 tot 17.00 uur

Gedurende het gehele jaar zijn er nog een aantal dagen extra openingstijden. Dit wordt vermeld op de website.

Legitimatie

De vrijwilligers zijn te herkennen aan een badge met de naam erop.

Begeleiding en waardering

De vrijwilliger kan altijd terecht bij de voorzitter met vragen of bevindingen.

Drie  maal per jaar is er een bijeenkomst voor alle vrijwilligers. Naast uiting van waardering voor het vele werk, is er veel ruimte voor gesprek over alle lopende zaken.

Eenmaal per jaar is er een feestavond voor alle vrijwilligers.

Vergoedingen

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Daadwerkelijk gemaakte onkosten worden in principe vergoed. Vooraf worden daar afspraken over gemaakt.

Verzekeringen

Hoe veilig een Speeltuin ook is, er kan altijd een ongeluk gebeuren. Als een kind valt en ongelukkig terechtkomt, stellen ouders steeds vaker de vereniging aansprakelijk. Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is dan ook onmisbaar. Maar als het onderhoud aan de speeltoestellen en de ondergrond volgens de wettelijke eisen wordt uitgevoerd kan een beheerder of de vrijwilligers van een Speeltuin niets worden verweten bij een ongeval. Dat kan namelijk ook gebeuren door onjuist gebruik van de speeltoestellen. Bijvoorbeeld als een kind op een speelhuisje klautert en er dan afvalt. Overigens maakt vallen ook gewoon deel uit van spelen, want “met vallen en opstaan word je groot”, zoals een gezegde luidt. (bron Nuso)

De vrijwilligers van Speeltuinvereniging zijn verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering zoals die is afgesloten door de gemeente Someren. De polis en gegevens zijn te vinden op de site van Onis Welzijn-Vrijwilligerscentrale. Melding kan via die site worden gedaan.

Voor de speeltoestellen, het gebouw en de grasmachine is een aparte verzekering afgesloten.

Ook heeft de Speeltuin een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

 

Veiligheid

Gedragsregels

De vrijwilligers van Speeltuin Prinses Irene zijn klant- en kindvriendelijk, sociaal en weten op een respectvolle manier om te gaan met mensen en materialen.

Toezicht

Er is altijd toezicht op de kinderen, op het veilig spelen en op de omgang van de kinderen met elkaar.

Er zijn tijdens openingstijden altijd minimaal 2 toezichthouders aanwezig, die ook elkaar aanspreken op gedragsregels, indien nodig.

Er is nooit een vrijwilliger alleen, apart met een kind.

Vertrouwenspersoon

Er is binnen de speeltuin geen aparte vertrouwenspersoon aangesteld. Men kan met vragen of bevindingen terecht bij de voorzitter van de speeltuin.

Melding bij grensoverschrijdend gedrag

De voorzitter gaat als eerste in gesprek met de betreffende vrijwilliger. Wanneer deze te ver is gegaan, volgt aangifte bij politie.

Verklaring Omtrent Gedrag

In 2015 vraagt de Speeltuin van alle vrijwilligers om een Verklaring Omtrent Gedrag, VOG.

Hieruit blijkt dat het verleden van een vrijwilliger geen bezwaar vormt voor het vervullen

van een specifieke taak of functie in de samenleving, zoals wordt omschreven.

Veiligheid van voedsel

De verkoop van eet- en drinkwaren in een speeltuin moet aantoonbaar voedselveilig gebeuren. Daarvoor bestaat het HACCP-systeem om te voorkomen dat mensen ziek worden van eten en drinken. HACCP staat voor: Hazard Analyses Critical Control Points. Om die reden wordt er in de Speeltuinen geen zelf te bereiden producten verkocht. Wel verkocht worden: blikjes frisdrank en verpakte etenswaren zoals chips, koek, ijs en chocola.