Speeltuin Prinses Irene
Sinds 1959
De ruime opzet zorgt voor veel overzicht Vanuituit het horeca gebouw heeft u zicht op de volledige speeltuin Een grote diversiteit aan speeltoestellen Bekijk de verschillende dieren van dichtbij Een natuurlijke en rustige omgeving

Leren spelen is leren leven


Sinds 1959

Bezoekersreglement

Toegang

Algemeen

 • Het betreden van de speeltuin geschiedt op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen. Zij is ook niet aansprakelijk voor in de speeltuin opgelopen persoonlijk letsel indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de speeltoestellen of eigen schuld.
 • Het betreden van de speeltuin houdt in, dat u dit reglement aanvaardt en na zult leven.
 • Het betreden en verlaten van de speeltuin dient te geschieden via de daarvoor bestemde poort.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 16 jaar of ouder. De vrijwillige medewerkers van de speeltuin zijn geen oppas!

Entreegelden.

 • Bezoekers dienen zich bij binnenkomst te melden bij het loket voor het betalen van de entreeprijs of het tonen van hun gezinskaart. Bij het loket hangt een prijslijst.

Vervoermiddelen.

 • Fietsen, brommers e.d. dienen binnen de daarvoor bestemde omheining geplaatst te worden.
 • Het is niet toegestaan een fiets of enig ander vervoermiddel de speeltuin mee in te nemen. Een uitzondering hierop vormt vervoer voor invaliden.
 • Auto’s van bezoekers dienen geparkeerd te worden op plaatsen waar dat is toegestaan. Fout parkeren is voor eigen risico.

Verbodsbepalingen.

 • Bezoekers mogen geen huis- of andere dieren de speeltuin mee innemen.
 • Bezoekers mogen geen wapens bij zich hebben en/of gebruiken.
 • Bezoekers mogen geen alcohol en drugs bij zich hebben en/of gebruiken.
 • Het is voor bezoekers verboden zich voor of na sluitingstijd in de speeltuin op
  te houden.

Gebruik

Algemeen.

 • Bezoekers dienen zich te gedragen zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
 • Bezoekers dienen de aanwijzingen van de dienstdoende vrijwillige medewerkers op te volgen. Zij zijn herkenbaar aan het speeltuinlogo op hun kleding.
 • Bij geconstateerd wangedrag kunnen de dienstdoende vrijwillige medewerkers u verzoeken de speeltuin te verlaten. Bij niet opvolgen van een dergelijk verzoek en bij herhaald wangedrag wordt altijd de politie ingeschakeld.
 • Bij herhaald wangedrag kan de toegang tot de speeltuin voor het verdere seizoen of langer worden ontzegd, afhankelijk van de ernst en/of frequentie. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
 • Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 • Bomen, struiken, bloembakken etc. dienen met rust gelaten te worden. Ze zijn er niet om in of op te klimmen, etc.

Speeltoestellen en voorzieningen.

 • De speeltoestellen dienen gebruikt te worden op de manier, waarvoor ze bedoeld zijn. De toestellen zijn in principe bedoeld voor gebruik door kinderen tot ongeveer 13 jaar.
 • De kinderen dienen elkaar de gelegenheid te geven tot spelen en toestellen niet langdurig bezet te houden.
 • Voorwerpen, die schade of verwondingen kunnen veroorzaken, mogen tijdens het spelen niet worden gedragen of gebruikt.
 • Touwtjes, koordjes, kettinkjes etc. kunnen gevaar opleveren bij het spelen. Ouders/verzorgers dienen daar alert op te zijn en preventief op te treden.
 • De kabelbaan is berekend op een maximale belasting van 100 kilo. Houdt daar rekening mee.

 

Consumpties.

 • Het nuttigen van eigen, meegebrachte consumpties is toegestaan. Voor het gebruik van deze consumpties kunt u echter geen beroep doen op de faciliteiten van de speeltuin.De speeltuin zelf heeft een beperkt assortiment non-alcoholische dranken en versnaperingen te koop. De prijslijst hangt bij het loket.
 • In verband met de veiligheid dient u in geval van glasbreuk e.d. de kinderen op afstand te houden en het voorval direct te melden bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers, zodat een en ander zo spoedig mogelijk opgeruimd kan worden.
 • Roken in de openlucht is toegestaan. Gooi de peuken echter niet op de grond, maar doof ze in een asbak. Asbakken zijn bij het loket verkrijgbaar.
 • Glas- en vaatwerk, asbakken e.d. dient u na gebruik terug te brengen naar het loket.

Tuinmeubilair.

 • De speeltuin beschikt over een collectie tuinstoelen en -tafels. De plastic tuinstoelen kunt u zelf uit het gebouw pakken. Na gebruik dient u deze zelf ook weer terug te zetten. Het gebruik is gratis. Overig meubilair gelieve niet te verplaatsen.

WC’s.

 • Ook het gebruik van de wc’s is gratis. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor een juist en net gebruik hiervan door de kinderen. Houdt dus de wc’s schoon. Mocht u een niet schoon toilet aantreffen, meldt dit dan bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers, zodat een en ander snel verholpen kan worden.

Vuilnis/afval.

 • Door de hele tuin staan vuilnisbakken. Het gebruik van deze bakken voor het weggooien van afval is verplicht.
 • Meldt volle vuilnisbakken bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers zodat ze geleegd kunnen worden. Zo houden we samen de speeltuin schoon.

Schade.

 • Door bezoekers veroorzaakte schade zal worden verhaald.
 • Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor de schade, die de aan hen toevertrouwde of eigen kinderen veroorzaken.

Klachten.

 • Bezoekers kunnen klachten melden bij de dienstdoende vrijwillige medewerkers. Indien de klacht niet ter plekke verholpen kan worden, wordt deze met de benodigde gegevens van de klager doorverwezen naar de beheerder. Deze handelt de klacht in overleg met de klager en, indien nodig, het bestuur af.

Slotbepaling

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vastgesteld door het bestuur te Someren-Eind, maart 2013.